halipipi21 6/21/2023 10:00:06 AM

Hỗn hợp X chứa ba peptit mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và este của a-amino axit. Đun nóng 0,4 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol Y có số mol là 0,25 và hỗn hợp Z gồm 3 muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy toàn bộ Z với O2 vừa đủ thu được CO2, N2, 27,9 gam H2O và 31,8 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng muối của Ala trong hỗn hợp Z là
A. 26,4%         B. 8,8%         C. 13,2%         D. 17,6%