duongthihoa2001bx 12/7/2023 1:17:46 AM
bất phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm đúng hay sai ?