namxt.nlovell 12/7/2023 2:17:48 AM
Biện pháp tu từ nào được sử dụng ở dòng thơ sau?
Bao nhiêu sợi bạc chen cùng sợi đen.
a. Hoán dụ.
b. Ẩn dụ
c. Nhân hoá
d. So sánh